Brusselse regering – Ontwerpordonnatie voor Brusselse huurwetgeving in eerste lezing goedgekeurd

Brusselse regering - Ontwerpordonnatie voor Brusselse huurwetgeving in eerste lezing goedgekeurd

De Brusselse regering heeft donderdag in eerste lezing een ontwerpordonnantie goedgekeurd die de huurwetgeving regionaliseert. Die bevoegdheid is door de zesde staatshervorming overgeheveld naar de gewesten. Minister van Huisvesting Céline Fremault heeft na een grondige voorbereiding bijzondere aandacht voor een aantal specifieke noden voor Brussel en nieuwe evoluties die opgang maken zoals medehuren of co-huren, studentenhuisvesting of intergenerationeel huren. De gewesten hebben geen tijdsdruk om de federale huurwetgeving te vertalen in regionale wetgeving. Bij de overdracht van bevoegdheden geldt immers het principe dat de federale wetgeving van kracht blijft zolang het gewest die niet heeft omgezet in decreten of ordonnanties. Ook een omzetting in etappes is mogelijk. Het Brussels regeerakkoord stelt dat bij de omzetting in regionale wetgeving gewaakt zal worden op de verbetering van de rechten van huurder en verhuurder, een betere werking van de huurmarkt en het aanzetten van eigenaars om panden op de huurmarkt te brengen.
Vandaag is er geen wettelijk kader voor het samenhuren, waardoor huurders en eigenaar de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen en er ernstige problemen dreigen bij geschillen tussen de huurders onderling of tussen huurders en eigenaar. De Brusselse wetgeving moet daar een antwoord op bieden met de invoering van een pact van samenhuren met een aantal minimumvoorwaarden – verdeelsleutel voor de huur, het vergoeden van schade, de verdeling van de lasten of de modaliteiten voor het vervangen van een co-huurder.
Voor studenten wordt een specifiek juridisch kader voorzien. Het huurcontract geldt voor een maximale duur van één jaar en kan eenmaal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. De student kan één maand voor de start van de huur het contract opzeggen mits een vergoeding van één maand huur.
Daarnaast worden nog specifieke regels voorzien voor het beëindigen van het huurcontract door huurder of verhuurder. In overleg kan een onderhuurder de huur overnemen als de hoofdhuurder in gebreke blijft of het contract opzegt. Ook worden de rechten bepaald van een huurder bij de verkoop van de woning. Bij de huurwaarborg wordt ook aandacht geschonken aan huurders die OCMW-steun genieten. Voorts zijn er een aantal regels in het kader van de strijd tegen discriminatie.
Het voorontwerp van ordonnantie wordt nu nog voor advies gestuurd naar een aantal instanties zoals de Sociaal-Economische Raad en de verschillende actoren, die overigens reeds bij de voorbereiding betrokken waren. Minister Fremault moet ook binnen de zes maanden een indicatieve lijst van huurprijzen opstellen.

bron: Belga