“Gewestelijke pyloonbelasting gaat in tegen hun economische belangen”

Gewestelijke pyloonbelasting gaat in tegen hun economische belangen

Minister van Telecom Alexander De Croo hoopt de komende maanden de gewesten ervan te overtuigen dat een pyloonbelasting ingaat tegen hun economische belangen. Dat stelt hij in antwoord op een schriftelijke vraag van Roel Deseyn (CD&V). Een mindere dekking van de mobiele communicatienetwerken heeft volgens de minister immers “bijzonder nefaste gevolgen op de economische ontwikkeling in deze regio’s”. Het Waals gewest voerde in 2014 een gewestelijke pyloontaks in ten belope van 8.000 euro per jaar voor elke pyloon. Die werd eind mei vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De Waalse decreetgever liet gemeenten toe om daarbovenop nog een extra gemeentelijke taks te heffen, iets waar tot dusver al 120 gemeenten gebruik van maakten. Deze Waalse taksen kostten de operatoren in 2014 72,3 miljoen euro.

Ook het Brussels gewest overweegt de invoering van een pyloonbelasting. Tot nog toe bestaan er in dit gewest enkel gemeentelijke belastingsreglementen waarvoor de operatoren in 2014 in totaal 78,2 miljoen euro dienden op te hoesten.

“De pyloontaks kan er in sommige regio’s toe leiden dat bepaalde pylonen uit dienst genomen worden omdat de uitbating ervan niet langer economisch rendabel is. Bepaalde regio’s zouden dan minder goed bedekt worden”, meent De Croo. “Dit heeft bijzonder nefaste gevolge op de economische ontwikkeling in deze regio’s. Perfomante mobiele communicatiemiddelen zijn immers essentieel voor de goede werking van moderne ondernemingen”.

De operatoren hebben volgens de minister overigens aangegeven om na afschaffing ervan het bedrag van de gewestbelasting te investeren in het verbeteren van de dekking en de kwaliteit van hun netwerk. De Croo wil het dossier overigens eerst met de bevoegde ministers bespreken vooraleer het eventueel op het overlegcomité met de gewesten aan te kaarten.

bron: Belga