Integratie- en responsabiliseringscontract verplicht voor elke nieuwe leefloner

Integratie- en responsabiliseringscontract verplicht voor elke nieuwe leefloner

Vanaf 1 september zal elke nieuwe begunstigde van het leefloon een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie’ (GPMI) moeten ondertekenen. Dat is een contract met het OCMW dat toelaat de leefloner te begeleiden en op te volgen, maar hem ook responsabiliseert met het oog op zijn sociale en professionele re-integratie. Dat deelt minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) vandaag mee. Momenteel is het GPMI enkel verplicht voor min-25-jarige leefloonbegunstigden. Dat de contracten nu worden uitgebreid naar alle nieuwe leefloondossiers, zonder beperking in leeftijd en in doelgroep, betekent dat ook erkende vluchtelingen en personen die genieten van een subsidiaire bescherming een GPMI moeten afsluiten. De uitbreiding van het GPMI staat in het regeerakkoord en is nu door de federale regering goedgekeurd.

“We stellen jaar na jaar een groei vast van het aantal leefloonbegunstigden. Daarom is het belangrijk te investeren in een beleid dat deze personen toelaat zich duurzaam opnieuw te integreren in de maatschappij en de weg naar werk terug te vinden”, legt Willy Borsus uit. “Daarnaast heeft deze hervorming als doel om leefloonbegunstigden te responsabiliseren en opent ze de weg naar zelfredzaamheid en de inschakeling van deze laatsten in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.”Een GPMI is een begeleidings- en opvolgingsinstrument ‘op maat’ en een contract met rechten en plichten. Borsus: “Het helpt gerechtigden hun probleem te benoemen, te onderkennen en een aanpak uit te stippelen vanuit hun eigen concrete situatie. Het probleemoplossend vermogen van de cliënt staat hierbij centraal”. Nieuw is ook dat de gemeenschapsdienst op vrijwillige basis deel zal kunnen uitmaken van het contract tussen de leefloner en het OCMW.

In geval het GPMI niet wordt gerespecteerd, zijn sancties mogelijk. De focus komt op een gradatie van de sanctie te liggen, maar een schorsing van leefloon van maximaal een maand is mogelijk – drie maanden in het geval van recidive. Volgens een raming worden in 2017 38.910 nieuwe dossiers verwacht.

bron: Belga