“Nog dit jaar nieuw subsidiëringssysteem in ouderenzorg”

Nog dit jaar nieuw subsidiëringssysteem in ouderenzorg

Er komt een herziening van het subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector, zo heeft de Vlaamse Regering beslist. Het nieuws is op Paasmaandag bekendgemaakt door het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Concreet komt het erop neer dat nieuwe en vernieuwde Woonzorgcentra in de toekomst in aanmerking komen voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Dit systeem vervangt het oude VIPA-systeem dat niet meer beantwoordde aan de normen van Europa. “Het is een belangrijke beslissing, want goede zorg betekent ook kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur”, zegt minister Vandeurzen.

Het nieuwe subsidiëringssysteem bepaalt dat alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in geval van nieuwbouw, uitbreiding of vervangingsnieuwbouw in de toekomst aanspraak kunnen maken op een forfaitair bedrag van 5 euro voor elke verblijfsdag van een bewoner. Streefdoel is om het juridische kader van dit nieuwe systeem nog dit jaar in werking te laten treden. Het is de bedoeling om het systeem geleidelijk aan uit te breiden naar àlle woonzorgcentra en àlle centra voor kortverblijf. Ten laatste in 2018 zou het forfaitaire systeem van toepassing moeten zijn op de volledige sector. Deze financiering zal op termijn ingekanteld worden in de persoonsvolgende financiering voor de ouderenzorg.

bron: Belga