Projecten: Brabo

Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen te verzekeren.

Het project omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel:

  • de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator in Zandvliet op de grens met Nederland
  • de opwaardering van de bestaande 150kV lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV lijn
  • Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kV tussen de bestaande hoogspanningsstations te Zandvliet en Lillo en het hoogspanningsstation Mercator in de gemeente Kruibeke.

Bij het bouwen van de nieuwe lijn moeten nieuwe masten en portieken geplaatst worden. Na de oversteek van de Schelde vanuit Lillo, zal de lijn vanaf Liefkenshoek op linkeroever verder aangesloten worden op de bestaande 150kV lijn die hiervoor opgewaardeerd wordt naar 380kV tot aan het hoogspanningsstation Mercator (gelegen in Kruibeke).

Lees hieronder het laatste nieuws m.b.t. Brabo.

Juli 2014

De ontwerptekst van het Plan MER (milieueffectenrapport) werd op 30 juni 2014 bij de dienst MER ingediend. Op 5 augustus aanstaande zal de dienst MER een ontwerptekstbespreking organiseren.

U kan de richtlijnen ook terugvinden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, onder het dossiernummer PL0128.

Tijdens de ontwerptekstbespreking zullen de deskundigen de resultaten van hun onderzoek presenteren op basis van de ontwerpversie van het MER. De adviesinstanties en de gemeente / provincie krijgen de gelegenheid hun opmerkingen op deze ontwerpversie toe te lichten.

Februari 2014

Op basis van de ingediende opmerkingen van de bijkomende terinzagelegging voor het project Brabo, heeft de dienst MER de bijkomende richtlijnen opgesteld voor het onderzoek naar de milieugevolgen van het plan. Met behulp van deze bijkomende richtlijnen van de dienst MER, die Elia begin februari 2014 heeft ontvangen, wordt nu het milieueffectenrapport (plan MER) opgesteld.

Download hier de richtlijnen en aanvullende bijzondere richtlijnen voor de plan MER.

Elia verwacht haar definitieve milieueffectenrapport voor de zomer van 2014 te kunnen indienen.
Op basis van het plan-MER zal de vergunningsprocedure opgestart worden om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te laten vaststellen door de Vlaamse Regering. Voor meer informatie over de vergunningsprocedure, ga naar het onderdeel ‘Vergunningen’.

Augustus 2013

De kennisgevingsnota met bijkomende, alternatieve tracés werd ingediend bij de administratie van de dienst MER (milieueffectrapport) en lag van 10 juni 2013 tot en met 9 augustus 2013 ter inzage bij de betrokken instanties. Elia organiseerde ook twee informatietentoonstellingen in juni in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek over het project en de inhoud van de kennisgevingsnota.

Ziehier de folder die ter gelegenheid van deze infosessies werd opgemaakt. (PDF)

Januari 2013

De kennisgevingsnota van het project Brabo werd op 16 oktober 2012 ingediend bij de administratie van de dienst MER (milieueffectrapport) en van 23 november 2012 tot en met 22 januari 2013 ter inzage gelegd.

In navolging van die kennisgeving werd Elia gevraagd een aantal bijkomende alternatieven voor het traject op Rechteroever te bestuderen, als aanvulling op het bestaande plan-MER dossier. Hiertoe diende Elia een nieuwe kennisgevingsprocedure op te starten.