Projecten: ALEGRO

De eerste rechtstreekse interconnectielijn tussen België en Duitsland

De hoogspanningsnetten in de omgeving van Aachen in Duitsland en Luik in België zijn relatief goed ontwikkeld en liggen dicht bij elkaar, maar ze zijn nog niet rechtstreeks met elkaar verbonden.

Daarom hebben de twee elektriciteitstransmissienetbeheerders aan weerszijden van de grens, Elia (België) en Amprion (Duitsland), beslist om tussen hun twee transmissienetten een ondergrondse verbinding op gelijkstroom te bouwen.

Deze verbinding zal ALEGrO (Aachen Liège Electric Grid Overlay) heten. De verbinding zal gebruikmaken van gelijkstroomtechnologie en zal over heel het tracé ondergronds worden aangelegd. De aanvang van de werken is gepland tegen medio 2016. De werken zullen ongeveer twee jaar duren, van de bouw van het conversiestation tot de plaatsing van de kabels over heel de lengte van het tracé. De indienststelling van de interconnectielijn is voorzien voor begin 2019.

Nut

Het project ALEGrO zal het mogelijk maken om:

  • de in- en uitvoercapaciteit tussen beide landen te versterken;
  • het risico op onevenwicht tussen de beschikbare productie en de verbruiksbehoeften te verminderen;
  • de bevoorradingszekerheid te verbeteren;
  • hernieuwbare energie te vervoeren;
  • de elektriciteitsmarkt open te stellen voor meer concurrentie, hetgeen een positief effect zal hebben op de elektriciteitsprijzen, wat de bedrijven en de gemeenschap ten goede komt.

alegro

De bevoorradingszekerheid is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Door de veroudering van het klassieke productiepark, de kernuitstap en de integratie van hernieuwbare energie wordt de configuratie van de energiebevoorrading in Europa fundamenteel gewijzigd. De nieuwe productie-eenheden zijn steeds verder van de steden verwijderd (windparken op zee) en er komen ontelbare nieuwe decentrale eenheden (fotovoltaïsch, biomassa, warmtekracht, enz.) bij en dat heeft een impact op het beheer van het elektrische systeem. Daarnaast zien we een constante toename van de energiebehoeften, die bepalend zijn voor het dagelijks leven (informatica, huishoudapparaten, elektrische voertuigen, enz.).

De energiemarkt toegankelijker maken door de capaciteit aan de grenzen te vergroten
De toename van de transmissiecapaciteit tussen beide landen zal een economische meerwaarde creëren voor heel de gemeenschap. De elektriciteitsmarkten zullen concurrentiëler worden en minder toegespitst zijn op hun nationale markten, hetgeen een positieve weerslag op de elektriciteitsprijzen in Europa zal hebben. De verbruiker krijgt toegang tot de goedkoopste energie op de plaats waar ze beschikbaar is.

De hernieuwbare energiebronnen integreren
Het variabele karakter van de hernieuwbare energie (de productie varieert immers van de ene dag tot de andere naargelang het winderig of zonnig is enz.) maakt dat het elektrische systeem met meer flexibiliteit moet worden beheerd. Aangezien de productie van hernieuwbare energie prioritair is, is het absoluut noodzakelijk om toegang te hebben tot een zeer grote markt, opdat de elektriciteit kan worden vervoerd naar de plaatsen waar ze nodig is en op het ogenblik dat er behoefte aan is.

Context

Europa heeft ambitieuze doelstellingen vastgelegd tegen 2020, ook gekend onder de naam ‘3×20’:

  • 20% minder broeikasgassenuitstoot;
  • 20% energie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in het totale verbruik;
  • 20% betere energie-efficiëntie.

Om een aandeel van 20% van hernieuwbare energie in het totaal verbruik te bereiken, zullen we in 2020 moeten komen tot een percentage van 33 tot 35% elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de primaire energiebronnen zullen moeten afnemen ten gunste van een toename van de elektriciteit.

Het Waalse Gewest heeft zich als doel gesteld om in 2020 8.000 GWh aan elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen te betrekken, hetzij het gemiddelde verbruik van 2 miljoen gezinnen.

Tracé

De ondergrondse elektriciteitsverbinding zal een honderdtal km lang zijn, waarvan 49 km in België. Conversiestations zullen worden geïnstalleerd op de site van Lixhe (Visé) in België enerzijds en op de site van Oberzier (Aachen) in Duitsland anderzijds. De koppeling tussen beide landen zal plaatsvinden in Eynatten, in de gemeente Raeren. Het voorgestelde tracé is het resultaat van een werk van lange adem en werd vastgelegd in overleg met de betrokken beheerders en overheden. Om bewoonde gebieden te vermijden zal het tracé voornamelijk langs waterwegen, snelwegen en infrastructuur van Infrabel lopen. Privéterreinen vertegenwoordigen slechts 1,77 km van het totale tracé, dat overigens voldoet aan de eisen van het Schéma de Développement de l’Espace régional (SDER).

alegro

Technologie

De gelijkstroomtechnologie is de enige waarmee totale controle op de fluxen op de verbinding mogelijk is, wat nodig is om variabele energie zoals die opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen optimaal te integreren. Deze nieuwe interconnectielijn bevindt zich in het hart van het elektriciteitsnet van Centraal-West-Europa en kadert in de toekomstige ontwikkeling van het Europees supernet (Overlay Grid) dat absoluut noodzakelijk is voor het vervoer van de energie die op steeds grotere afstanden van de verbruikscentra uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt.

Ze zal ter versterking in het bestaande wisselstroomnet geïntegreerd worden met het oog op een optimale elektriciteitsbevoorrading voor de lokale gemeenschap. De transmissiecapaciteit van deze nieuwe interconnectielijn zal om en bij de 950 tot 1.200 MW bedragen, hetzij ongeveer 1/10 van het gemiddelde Belgische