Projecten: Stevin

Het project Stevin voorziet in de versterking van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge en omvat twee grote delen:

 • de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kV tussen Zomergem en Zeebrugge en
 • de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge, dat de elektriciteit van 380 kV naar andere spanningsniveau’s transformeert

Ook in Zomergem wordt een nieuw hoogspanningsstation gebouwd (zie Project Horta).

Laatste nieuws

September 2014

Elia heeft een akkoord gerealiseerd met de verschillende particuliere partijen en lokale besturen, die een beroep hadden ingesteld tegen het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor Stevin. De Raad van State werd op de hoogte gebracht van de dadingsovereenkomsten en heeft de afstand van vordering van de verschillende partijen vastgesteld. De Raad van State neemt deze in beraad en volgt binnen enkele weken met haar definitieve uitspraak.

Gezien er geen juridische procedures meer hangende zijn tegen het Stevin-project en de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de 3 hoogspanningsstations reeds verkregen werden, zou dan met de werken gestart kunnen worden. Dit is gepland voor begin 2015. De verschillende lokale betrokkenen zullen over het project en de geplande werken via een uitgebreide campagne geïnformeerd worden.

Juni 2014

Elia heeft bouwvergunning ontvangen begin juni 2014

Mei 2014

stevinElia krijgt milieuvergunning voor 3 hoogspanningsstations.

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft op haar zitting van 27 mei 2014 de milieuvergunning voor de te bouwen hoogspanningsstations in Vivenkapelle-Damme, Lissewege-Brugge en Zeebrugge-Brugge aan Elia toegekend.

Deze hoogspanningsstations liggen op de nieuwe hoogspanningsverbinding van 380.000 V tussen Zeebrugge en Zomergem of het Stevin-traject.

Maart 2014

Tegen het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de definitieve vaststelling van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Optimalisatie van het Hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen” (=GRUP-Stevin), waarin o.m. het tracé van het Stevin-project wordt vastgelegd, werden 8 verzoekschriften tot schorsing en vernietiging ingediend bij de Raad van State. Intussen heeft de auditeur zijn verslagen overgemaakt in deze 8 hangende procedures, waarbij hij in 7 van deze procedures de Raad van State adviseert tot de vernietiging van het GRUP-Stevin. Wat de 8ste procedure betreft, stelt de auditeur de onontvankelijkheid vast wegens een laattijdige indiening van het verzoekschrift tot vernietiging.

Februari 2014

Verlenging van het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvragen voor de exploitatie van de hoogspanningsstations Stevin en Gezelle door Elia

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvragen voor de exploitatie van de hoogspanningsstations Stevin en Gezelle, wordt verlengd. De reden hiervoor is dat het openbaar onderzoek, dat liep van 7/12/2013 t.e.m. 5/01/2014, pas enkele dagen na aanvang van dit openbaar onderzoek werd aangekondigd.
Het betreft dus een verlenging van de procedure. De bezwaren, die reeds werden ingediend, dienen niet opnieuw ingediend te worden.

Dit openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvragen voor de exploitatie van het hoogspanningsstation Stevin op adres Kustlaan te 8380 Brugge en voor de exploitatie van het hoogspanningsstation Gezelle op adres Lentestraat te Brugge, loopt van 3/3/2014 t.e.m. 1/4/2014. Een bezwaarschrift kan per post, per email, aan het loket van de dienst Leefmilieu, aan het college of aan de burgemeester van de stad Brugge worden overgemaakt.

Januari 2014

In het kader van het openbaar onderzoek van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, worden volgende zitdagen met de betrokken gemeentes georganiseerd:

stevin planning

Deze folder geeft meer informatie over het verloop en de inhoud (PDF) van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. De aanvraag omvat concreet:

 • Circa 45km lijninfrastructuurwerken waarvan 10 km ondergrondse kabel tussen het onderstation Gezelle (Brugge) en het onderstation Van Maerlant (Vivenkapelle)
 • Nieuwe gebouwen en installaties gelegen aan de Kustlaan, de Baron de Maerelaan, de Lentestraat, de Pathoekeweg en de Ter Bollestraat te Brugge en de Sijseelsesteenweg te Damme met als kadastrale omschrijving :
  • Stevin site :
   • BRUGGE 13 afd., sectie R, nummers 248n, 248p, 248k en 248h
  • Dienstgebouwen en kabeltunnel onder het Boudewijnkanaal:
   • BRUGGE 10 afd., sectie N, nummers 649e2, 578n
   • BRUGGE 15 afd., sectie E, nummers 592g, 592k, 592f
   • Zn. (openbaar domein)
  • Onderstation Van Maerlant:
   • DAMME 6 afd., sectie D, nummers 664a, 630a, 630b, 633b
   • DAMME 2 afd; sectie A, nummer 555a
  • Onderstation Gezelle:
   • BRUGGE 10 afd., sectie N, nummers 555b, 550g, 629k, 541/02b, 550/02b, 555/03e, 556m
   • Het volledige dossier van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan u hier downloaden (pdf, 56MB)

Januari 2014

In de lopende annulatieprocedures voor de Raad van State tegen het GRUP van Stevin (= beslissing van de Vlaamse Overheid tot vaststelling van het tracé), heeft de auditeur bij de Raad van State een aantal negatieve adviezen afgeleverd. Het gaat over 8 lopende annulatieprocedures, waarin onder meer de steden en gemeenten Damme, Maldegem, Brugge en de provincie West-Vlaanderen betrokken zijn, waarvoor 7 negatieve adviezen werden ontvangen. Er ontbreekt dus nog één advies. Deze adviezen zijn niet bindend.
Het vervolg van de procedure bestaat erin dat de verwerende en tussenkomende partijen, namelijk het Vlaams Gewest, Elia en het BOP (Belgian Offshore Platform), 30 dagen hebben om het verweer voor te bereiden. Nadien hebben de eisende partijen nog 30 dagen om te antwoorden. Daarop volgend wordt de zaak gepleit en doet de Raad van State uitspraak. Dit kan een aantal maanden in beslag nemen waardoor een definitief arrest wordt verwacht tegen de zomer van dit jaar (mogelijks afhankelijk van de finalisatie van de nog ontbrekende adviezen door de auditeur).

Het Stevin-project is van essentieel belang voor de aansluiting van de offshore windmolenparken en de decentrale en hernieuwbare energieproductie in West-Vlaanderen en speelt dus een onmisbare rol in het behalen van het objectief van 13% hernieuwbare energie in de Belgische energieconsumptie tegen 2020. Daarenboven speelt het project een cruciale rol in de verdere economische ontwikkeling van de West-Vlaamse regio en de zeehavens.

Tenslotte is de realisatie van het project noodzakelijk voor de interconnectie met Engeland die een belangrijke rol zal spelen in de Belgische bevoorradingszekerheid.

Gelet op het grote belang van het project voor Vlaanderen en België, blijft Elia verder werken, samen met de belanghebbenden bij het project, om zo snel mogelijk tot uitvoering te kunnen overgaan. Elia onderstreept nogmaals dat de Vlaamse Regering in het GRUP, na een uitgebreide consultatie van alle betrokkenen en analyse in het plan MER, het meest milieuvriendelijke tracé heeft vastgelegd. Daarnaast heeft Elia verschillende maatregelen genomen zoals de correcte vergoeding van de betrokken eigenaars en gebruikers van woningen en terreinen, een grondig bestudeerde landschappelijke inkleding, groenaanplantingen, etc. om een mogelijke impact tot het minimum te beperken. Elia bereidt dan ook een verweer voor op de opmerkingen van de auditeur. Daarnaast blijft Elia verder de nodige acties ondernemen om de bouwvergunning overeenkomstig de voorziene planning, namelijk april/mei 2014, te verkrijgen. Afhankelijk van de timing en inhoud van de bovenvermelde beslissing van de Raad van State zal deze bouwvergunning echter mogelijks niet onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden.

December 2013

Hieronder vindt u meer informatie en de belangrijkste data met betrekking tot het openbaar onderzoek en de milieuvergunningsaanvraag van het project Stevin:

openbaar vergadering

November 2013

Op 18 november werd het stedenbouwkundig dossier van Stevin volledig en ontvankelijk verklaard. Hetzelfde gebeurde op 27 november voor de milieuvergunning.

Oktober 2013

Op 25 oktober 2013 werd de project MER (milieueffectrapport) goedgekeurd door de dienst MER. In navolging hiervan werd de stedenbouwkundige vergunning op 30 oktober 2013 ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Tevens werd op 28 oktober een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de 3 hoogspanningsstations, in Zeebrugge, Brugge en Damme, ingediend.

September 2013

ZeebruggeOp dinsdag 10 september organiseerde de vzm Leefbare Polderdorpen in samenwerking met Elia een infosessie voor de buurtbewoners en andere betrokkenen van de projecten Stevin en Nemo in Zeebrugge. Bedoeling was om een stand van zaken van beide projecten te geven. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie gevolgd door een infotentoonstelling. Hier konden de geïnteresseerden vragen stellen en de door de architecten ontwikkelde concepten en ontwerpen voor beide sites in detail ontdekken.
Voor meer informatie, bekijk hier de brochure.

Juli 2013

stevinDe wegvergunning van Stevin werd afgegeven bij de FOD Economie en hiermee werd een volgende stap gezet in de aanvraag van de verschillende vergunningen die nodig zijn voor dit project.

De wegvergunning geeft Elia het recht om installaties aan te leggen op openbaar domein en om privaateigendom te overspannen. De federale overheid levert deze vergunning af.

Juni 2013

Op 18 juni werd een ontwerp MER vergadering gehouden met de verschillende stakeholders betrokken bij het project Stevin. Onder de stakeholders bevonden zich volgende betrokken partijen: dienst MER, dienst Milieu en Gezondheid, toezicht Volksgezondheid , het Havenbestuur MBZ , stad Brugge, stad Damme, gemeente Zomergem en RWO (Ruimtelijke Ordening , Woonbeleid en Onroerend Erfgoed).

Objectief van deze vergadering was om een eerste reeks vragen en opmerkingen van de verschillende stakeholders te kunnen beantwoorden om te verwerken in het definitieve MER rapport.

Maart 2013

De Raad van State heeft de vorderingen tot schorsing van de uitvoering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waaronder het Stevin-project valt, verworpen.

Deze beslissing betekent een volgende stap in de realisatie van het project. Indien de vergunningsprocedure eind 2013 voltooid kan worden, kunnen de werken in de loop van 2014 van start gaan en in het eerste kwartaal van 2016 afgerond worden.

14-20 november 2012

Elia voorziet bijkomende toelichting bij de terinzagelegging van de kennisgeving voor de project-MER van Stevin tijdens de infomarkten op 14 november 2012 in Adegem-Dorp, 15 november 2012 in Zeebrugge en 20 november 2012 in Vivenkapelle. De kennisgevingsnota van de project-MER is volledig verklaard door de dienst MER op 16 oktober 2012. De gemeentes worden nu uitgenodigd om een periode van terinzagelegging, die 30 dagen duurt, te organiseren waarin het publiek opmerkingen kan geven op de voorgestelde onderzoekswijze.

De documenten zijn tijdens deze periode van terinzagelegging ter beschikking in de betrokken gemeentes en via de website van Elia.

16 oktober 2012

De dienst MER gaat over tot de volledigverklaring van de kennisgeving van de project-MER van Stevin. De gemeentes zullen nu de terinzagelegging van de kennisgeving organiseren.

13 juli 2012

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Optimalisatie van het hoogspanningsnet in Vlaanderen’.